Όροι και Προϋποθέσεις

ΑΥΤΉ Η ΝΟΜΙΚΉ ΣΥΜΦΩΝΊΑ ΜΕΤΑΞΎ ΕΣΆΣ ΚΑΙ ΤΗΣ STARKODE ΔΙΈΠΕΙ ΤΗ ΧΡΉΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ, ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΎ, ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΙΣΤΌΤΟΠΩΝ ΑΠΌ ΕΣΆΣ (ΣΥΛΛΟΓΙΚΆ ΑΝΑΦΕΡΌΜΕΝΕΣ ΩΣ «ΥΠΗΡΕΣΊΑ»). ΕΊΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΌ ΝΑ ΔΙΑΒΆΣΕΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΉΣΕΤΕ ΤΟΥΣ ΑΚΌΛΟΥΘΟΥΣ ΌΡΟΥΣ.

Η Starkode είναι ο πάροχος της Υπηρεσίας, η οποία σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε ορισμένες υπηρεσίες Διαδικτύου, συμπεριλαμβανομένης της αποθήκευσης του προσωπικού και του επαγγελματικού σας περιεχομένου και της δυνατότητάς του προσβάσιμου στις συμβατές συσκευές και υπολογιστές σας, και ορισμένες υπηρεσίες βάσει τοποθεσίας, μόνο υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην παρούσα Συμφωνία.

 

I. ΑΠΑΙΤΉΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΉΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΊΑΣ

Α. Ηλικία. Η Υπηρεσία είναι διαθέσιμη μόνο σε άτομα ηλικίας 13 ετών και άνω (ή ισοδύναμη ελάχιστη ηλικία στη σχετική δικαιοδοσία).

Β. Συσκευές και λογαριασμοί. Η χρήση της Υπηρεσίας ενδέχεται να απαιτεί συμβατές συσκευές, πρόσβαση στο Διαδίκτυο και συγκεκριμένο λογισμικό (ενδέχεται να ισχύουν χρεώσεις), μπορεί να απαιτεί περιοδικές ενημερώσεις και ενδέχεται να επηρεάζεται από την απόδοση αυτών των παραγόντων. Η Starkode διατηρεί το δικαίωμα να περιορίσει τον αριθμό των Λογαριασμών που μπορεί να δημιουργηθούν από μια συσκευή και τον αριθμό των συσκευών που σχετίζονται με έναν Λογαριασμό. Η πιο πρόσφατη έκδοση του απαιτούμενου λογισμικού ενδέχεται να απαιτείται για ορισμένες συναλλαγές ή λειτουργίες. Συμφωνείτε ότι η εκπλήρωση αυτών των απαιτήσεων είναι δική σας ευθύνη.

Γ. Περιορισμοί στη χρήση. Συμφωνείτε να χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία μόνο για σκοπούς που επιτρέπονται από την παρούσα Συμφωνία και μόνο στο βαθμό που επιτρέπεται από οποιονδήποτε ισχύοντα νόμο, κανονισμό ή γενικά αποδεκτή πρακτική στην ισχύουσα δικαιοδοσία. Εάν η χρήση της Υπηρεσίας ή άλλη συμπεριφορά εκ προθέσεως ή ακούσια απειλεί την ικανότητα της Starkode να παρέχει την Υπηρεσία ή άλλα συστήματα, η Starkode δικαιούται να λάβει όλα τα εύλογα μέτρα για την προστασία της Υπηρεσίας και των συστημάτων της Starkode, τα οποία μπορεί να περιλαμβάνουν αναστολή της πρόσβασής σας στην Υπηρεσία. Επαναλαμβανόμενες παραβιάσεις των περιορισμών ενδέχεται να οδηγήσουν σε τερματισμό του Λογαριασμού σας.

Δ. Διαθεσιμότητα της Υπηρεσίας. Η Υπηρεσία, ή οποιοδήποτε χαρακτηριστικό ή μέρος αυτής, ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμο σε όλες τις γλώσσες ή σε όλες τις χώρες και η Starkode δεν δηλώνει ότι η Υπηρεσία, ή οποιοδήποτε χαρακτηριστικό ή μέρος αυτής, είναι κατάλληλο ή διαθέσιμο για χρήση σε οποιαδήποτε συγκεκριμένη τοποθεσία. Στο βαθμό που επιλέγετε να αποκτήσετε πρόσβαση και να χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία, το κάνετε με δική σας πρωτοβουλία και είστε υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με τυχόν ισχύοντες νόμους.

Ε. Αλλαγή της υπηρεσίας. Η Starkode διατηρεί το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να τροποποιήσει την παρούσα Συμφωνία και να επιβάλει νέους ή πρόσθετους όρους ή προϋποθέσεις στη χρήση της Υπηρεσίας από εσάς, υπό την προϋπόθεση ότι η Starkode θα σας ειδοποιήσει 30 ημέρες νωρίτερα για οποιαδήποτε σημαντική δυσμενή αλλαγή στην Υπηρεσία ή στους ισχύοντες όρους υπηρεσίας, εκτός εάν δεν θα ήταν εύλογο να το πράξετε λόγω περιστάσεων που προκύπτουν από νομικές, κανονιστικές ή κυβερνητικές ενέργειες, για την αντιμετώπιση προβλημάτων ασφάλειας χρηστών, απορρήτου χρηστών ή τεχνικής ακεραιότητας. άλλους χρήστες ή λόγω φυσικής καταστροφής, καταστροφικού γεγονότος , πόλεμο ή άλλο παρόμοιο περιστατικό εκτός εύλογου ελέγχου του Starkode. Όσον αφορά τις πληρωμένες υπηρεσίες αποθήκευσης cloud, η Starkode δεν θα προβεί σε καμία σημαντική αρνητική αλλαγή στην Υπηρεσία πριν από το τέλος της τρέχουσας περιόδου πληρωμής σας, εκτός εάν είναι εύλογα απαραίτητη μια αλλαγή για την αντιμετώπιση νομικών, κανονιστικών ή κυβερνητικών ενεργειών, για την αντιμετώπιση προβλημάτων ασφάλειας χρηστών, απορρήτου χρήστη ή τεχνικής ακεραιότητας, για την αποφυγή διαταραχών της υπηρεσίας σε άλλους χρήστες ή για την αποφυγή προβλημάτων που προκύπτουν από φυσική καταστροφή, καταστροφικό συμβάν, πόλεμο ή άλλο παρόμοιο περιστατικό εκτός εύλογου ελέγχου της Starkode. Σε περίπτωση που η Starkode προβεί σε σημαντικές δυσμενείς αλλαγές στην Υπηρεσία ή στους όρους χρήσης, θα έχετε το δικαίωμα να τερματίσετε την παρούσα Συμφωνία και τον λογαριασμό σας, οπότε η Starkode θα σας παρέχει αναλογική επιστροφή οποιασδήποτε προπληρωμής για την τρέχουσα περίοδο πληρωμής σας. Η Starkode δεν θα είναι υπεύθυνη απέναντί σας για τυχόν τροποποιήσεις στην Υπηρεσία ή τους όρους παροχής υπηρεσιών που γίνονται σύμφωνα με αυτήν την Ενότητα IE.

ΙΙ. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ

Η Υπηρεσία δημιουργεί αυτόματα αντίγραφα ασφαλείας περιοδικά για αποκατάσταση καταστροφής, δεν περιλαμβάνει επαναφορά αντιγράφων ασφαλείας μεμονωμένου χρήστη. ΣΤΟ ΜΈΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΌ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΈΠΕΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΙΣΧΎΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΊΑ, Η STARKODE ΔΕΝ ΕΓΓΥΆΤΑΙ ΟΎΤΕ ΕΓΓΥΆΤΑΙ ΌΤΙ ΟΠΟΙΟΔΉΠΟΤΕ ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΟ ΑΠΟΘΗΚΕΎΕΤΕ Ή ΈΧΕΤΕ ΠΡΌΣΒΑΣΗ ΜΈΣΩ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΊΑΣ ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΌΚΕΙΤΑΙ ΣΕ ΑΚΟΎΣΙΑ ΖΗΜΙΆ, ΔΙΑΦΘΟΡΆ, ΑΠΏΛΕΙΑ Ή ΑΦΑΊΡΕΣΗ ΣΎΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΌΡΟΥΣ ΑΥΤΉΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΊΑΣ ΚΑΙ Η STARKODE ΔΕΝ ΘΑ ΕΊΝΑΙ ΥΠΕΎΘΥΝΗ ΣΕ ΠΕΡΊΠΤΩΣΗ ΤΈΤΟΙΑΣ ΖΗΜΊΑΣ, ΔΙΑΦΘΟΡΆΣ, ΑΠΏΛΕΙΑΣ Ή ΑΦΑΊΡΕΣΗΣ. Είναι δική σας ευθύνη να διατηρείτε κατάλληλα εναλλακτικά αντίγραφα ασφαλείας των πληροφοριών και των δεδομένων σας.

III. ΑΝΑΒΑΘΜΊΣΕΙΣ ΣΥΝΔΡΟΜΉΣ

Πρόσθετες υπηρεσίες είναι διαθέσιμες για αγορά σε συνδρομητική βάση.

Αναβαθμίζοντας την υπηρεσία σας στη συσκευή ή τον υπολογιστή σας, η Starkode θα χρεώνει αυτόματα σε επαναλαμβανόμενη βάση τον τρόπο πληρωμής που σχετίζεται με το λογαριασμό σας.

The applicable service fee for an upgraded storage plan will take effect immediately; downgrades to your service plan will take effect on the next annual or monthly billing date. YOU ARE RESPONSIBLE FOR THE TIMELY PAYMENT OF ALL FEES AND FOR PROVIDING STARKODE WITH VALID CREDIT CARD OR PAYMENT ACCOUNT DETAILS FOR PAYMENT OF ALL FEES. If Starkode is unable to successfully charge your credit card or payment account for fees due, Starkode reserves the right to revoke or restrict access to your stored Content, delete your stored Content, or terminate your Account. If you want to designate a different credit card or payment account or if there is a change in your credit card or payment account status, you must update your information; this may temporarily disrupt your access to the Services while Starkode verifies your new payment information. We will charge tax when required to do so under the tax rules applicable to the Service.

       

IV. ΤΗ ΧΡΉΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΊΑΣ ΑΠΌ ΕΣΆΣ

Α. Ο λογαριασμός σας. Ως εγγεγραμμένος χρήστης της Υπηρεσίας, πρέπει να δημιουργήσετε έναν Λογαριασμό. Μην αποκαλύψετε τα στοιχεία του λογαριασμού σας σε κανέναν άλλο. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας και της ασφάλειας του Λογαριασμού σας και για όλες τις δραστηριότητες που συμβαίνουν στον Λογαριασμό σας ή μέσω του, και συμφωνείτε να ενημερώσετε αμέσως την Starkode για οποιαδήποτε παραβίαση ασφαλείας του Λογαριασμού σας. Επιπλέον, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι η Υπηρεσία έχει σχεδιαστεί και προορίζεται για επαγγελματική χρήση σε ατομική βάση και δεν πρέπει να κοινοποιείτε τα στοιχεία του Λογαριασμού και/ή του κωδικού πρόσβασής σας σε άλλο άτομο. Υπό την προϋπόθεση ότι έχουμε ασκήσει εύλογη επιδεξιότητα και τη δέουσα προσοχή, η Starkode δεν θα είναι υπεύθυνη για τυχόν απώλειες που προκύπτουν από τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση του Λογαριασμού σας που προκύπτει από τη μη τήρηση αυτών των κανόνων.

Συμφωνείτε να παρέχετε ακριβείς και πλήρεις πληροφορίες κατά την εγγραφή σας και καθώς χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία («Δεδομένα Εγγραφής Υπηρεσίας») και συμφωνείτε να ενημερώσετε τα Δεδομένα Εγγραφής Υπηρεσίας σας για να τα διατηρήσετε ακριβή και πλήρη. Η μη παροχή ακριβών, τρεχόντων και πλήρων Δεδομένων Εγγραφής Υπηρεσιών ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα την αναστολή ή/και τον τερματισμό του Λογαριασμού σας. Συμφωνείτε ότι η Starkode μπορεί να αποθηκεύσει και να χρησιμοποιήσει τα Δεδομένα Εγγραφής Υπηρεσίας που παρέχετε για χρήση στη διατήρηση και τη χρέωση τελών στον Λογαριασμό σας.

Β. Καμία μεταφορά. Τίποτα σε αυτήν τη Συμφωνία δεν θα ερμηνεύεται ότι μεταφέρει σε εσάς οποιοδήποτε ενδιαφέρον, τίτλο, ή άδεια σε διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όνομα τομέα ή παρόμοιο πόρο που χρησιμοποιείτε σε σχέση με την Υπηρεσία.

Γ. Κανένα δικαίωμα επιβίωσης. Εκτός εάν απαιτείται διαφορετικά από το νόμο, συμφωνείτε ότι ο λογαριασμός σας είναι μη μεταβιβάσιμος και ότι τυχόν δικαιώματα στο Περιεχόμενό σας εντός του Λογαριασμού σας τερματίζονται μετά το θάνατό σας. Με την παραλαβή αντιγράφου πιστοποιητικού θανάτου ο Λογαριασμός σας ενδέχεται να τερματιστεί και να διαγραφεί όλο το Περιεχόμενο του Λογαριασμού σας.

Δ. Καμία μεταπώληση υπηρεσίας. Συμφωνείτε ότι δεν θα αναπαράγετε, αντιγράψετε, αντιγράψετε, πουλάτε, μεταπωλείτε, ενοικιάζετε ή ανταλλάσσετε την Υπηρεσία (ή οποιοδήποτε μέρος αυτής) για οποιονδήποτε σκοπό.

V. ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΆ ΣΑΣ

Α. Περιεχόμενο

Ως «Περιεχόμενο» νοείται κάθε πληροφορία που μπορεί να δημιουργηθεί ή να προκύψει μέσω της χρήσης της Υπηρεσίας, όπως αρχεία δεδομένων, χαρακτηριστικά συσκευής, γραπτό κείμενο, λογισμικό, μουσική, γραφικά, φωτογραφίες, εικόνες, ήχοι, βίντεο, μηνύματα και οποιοδήποτε άλλο παρόμοιο υλικό. Κατανοείτε ότι όλο το Περιεχόμενο, είτε δημοσιεύεται δημόσια είτε μεταδίδεται ιδιωτικά στην Υπηρεσία, αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του ατόμου από το οποίο προέρχεται το εν λόγω Περιεχόμενο. Αυτό σημαίνει ότι εσείς, και όχι η Starkode, είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για οποιοδήποτε Περιεχόμενο ανεβάζετε, κατεβάζετε, δημοσιεύετε, στέλνετε, στέλνετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μεταδίδετε, αποθηκεύετε ή με άλλο τρόπο καθιστάτε διαθέσιμο μέσω της χρήσης της Υπηρεσίας από εσάς. Κατανοείτε ότι με τη χρήση της Υπηρεσίας ενδέχεται να συναντήσετε Περιεχόμενο που μπορεί να θεωρήσετε προσβλητικό, άσεμνο ή απαράδεκτο και ότι μπορείτε να εκθέσετε άλλους σε Περιεχόμενο που μπορεί να θεωρήσουν απαράδεκτο. Η Starkode δεν ελέγχει το Περιεχόμενο που δημοσιεύεται μέσω της Υπηρεσίας, ούτε εγγυάται την ακρίβεια, την ακεραιότητα ή την ποιότητα αυτού του Περιεχομένου. Κατανοείτε και συμφωνείτε ότι η χρήση της Υπηρεσίας και οποιουδήποτε Περιεχομένου γίνεται αποκλειστικά με δική σας ευθύνη.

Β. Η συμπεριφορά σας

Συμφωνείτε ότι ΔΕΝ θα χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία για:

α. να ανεβάσετε, να κατεβάσετε, να δημοσιεύσετε, να στείλετε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, να μεταδώσετε, να αποθηκεύσετε ή να διαθέσετε με άλλο τρόπο οποιοδήποτε Περιεχόμενο που είναι παράνομο, παρενοχλητικό, απειλητικό, επιβλαβές, δυσφημιστικό, δυσφημιστικό, βίαιο, άσεμνο, χυδαίο, εισβολικό στην ιδιωτική ζωή άλλου, μίσος, φυλετικά ή εθνοτικά προσβλητικό ή με άλλο τρόπο απαράδεκτο,

β. καταδιώκουν, παρενοχλούν, απειλούν ή βλάπτουν κάποιον άλλον,

δ. προσποιηθείτε ότι είστε οποιοσδήποτε, ή οποιαδήποτε οντότητα, δεν είστε — δεν μπορείτε να πλαστοπροσωπείτε ή να παραπλανήσετε τον εαυτό σας ως άλλο πρόσωπο (συμπεριλαμβανομένων των διασημοτήτων), οντότητα, άλλος χρήστης, υπάλληλος της Starkode ή αρχηγός πολιτών ή κυβέρνησης, ή με άλλο τρόπο να παραπλανήσετε τη σχέση σας με ένα πρόσωπο ή οντότητα.

ε. να εμπλακείτε σε οποιαδήποτε παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων ή άλλη παραβίαση πνευματικής ιδιοκτησίας (συμπεριλαμβανομένης της μεταφόρτωσης οποιουδήποτε περιεχομένου στο οποίο δεν έχετε το δικαίωμα να ανεβάσετε) ή να αποκαλύψετε οποιοδήποτε εμπορικό απόρρητο ή εμπιστευτικές πληροφορίες κατά παράβαση μιας συμφωνίας εμπιστευτικότητας, απασχόλησης ή μη αποκάλυψης

ζ. πλαστογραφία οποιασδήποτε κεφαλίδας πακέτου TCP-IP ή οποιουδήποτε μέρους των πληροφοριών κεφαλίδας σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μια δημοσίευση ομάδας ειδήσεων ή τοποθετώντας με άλλο τρόπο πληροφορίες σε μια κεφαλίδα που έχει σχεδιαστεί για να παραπλανήσει τους παραλήπτες ως προς την προέλευση οποιουδήποτε Περιεχομένου που μεταδίδεται μέσω της Υπηρεσίας («πλαστογράφηση»).

η. παρεμβαίνουν ή διαταράσσουν την Υπηρεσία (συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης στην Υπηρεσία μέσω οποιωνδήποτε αυτοματοποιημένων μέσων, όπως σενάρια ή προγράμματα ανίχνευσης ιστού) ή οποιωνδήποτε διακομιστών ή δικτύων συνδεδεμένων με την Υπηρεσία ή οποιωνδήποτε πολιτικών, απαιτήσεων ή κανονισμών δικτύων που συνδέονται με την Υπηρεσία (συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, χρήσης ή παρακολούθησης δεδομένων ή κίνησης σε αυτήν).

i. να σχεδιάσετε ή να συμμετάσχετε σε οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα ή/και να συλλέξετε και να αποθηκεύσετε προσωπικές πληροφορίες οποιωνδήποτε άλλων χρηστών της Υπηρεσίας για χρήση σε σχέση με οποιαδήποτε από τις προαναφερθείσες απαγορευμένες δραστηριότητες.

Γ. Κατάργηση Περιεχομένου

Αναγνωρίζετε ότι η Starkode δεν είναι υπεύθυνη ή υπεύθυνη με οποιονδήποτε τρόπο για οποιοδήποτε Περιεχόμενο που παρέχεται από άλλους και δεν έχει καμία υποχρέωση να προεξετάσει το εν λόγω Περιεχόμενο. Ωστόσο, η Starkode διατηρεί το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να καθορίζει εάν το Περιεχόμενο είναι κατάλληλο και συμμορφώνεται με την παρούσα Συμφωνία και μπορεί να προεξετάσει, να μετακινήσει, να αρνηθεί, να τροποποιήσει ή/και να αφαιρέσει Περιεχόμενο ανά πάσα στιγμή, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση και κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, εάν το Περιεχόμενο διαπιστωθεί ότι παραβιάζει την παρούσα Συμφωνία ή είναι με άλλο τρόπο απαράδεκτο.

Δ. Δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας του περιεχομένου σας

Είστε υπεύθυνοι για τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας, στον δικό σας υπολογιστή ή σε άλλη συσκευή, οποιουδήποτε σημαντικού Περιεχομένου που αποθηκεύετε ή έχετε πρόσβαση μέσω της Υπηρεσίας. Η Starkode θα χρησιμοποιεί εύλογη δεξιότητα και τη δέουσα προσοχή στην παροχή της Υπηρεσίας, αλλά η Starkode δεν εγγυάται ούτε εγγυάται ότι οποιοδήποτε Περιεχόμενο που μπορείτε να αποθηκεύσετε ή να αποκτήσετε πρόσβαση μέσω της Υπηρεσίας δεν θα υποστεί ακούσια ζημιά, διαφθορά ή απώλεια.

Ε. Πρόσβαση στον Λογαριασμό και το Περιεχόμενό σας

Η Starkode διατηρεί το δικαίωμα να λάβει μέτρα που η Starkode πιστεύει ότι είναι εύλογα απαραίτητα ή κατάλληλα για την επιβολή ή/και την επαλήθευση της συμμόρφωσης με οποιοδήποτε μέρος της παρούσας Συμφωνίας. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι η Starkode μπορεί, χωρίς ευθύνη απέναντί σας, να αποκτήσει πρόσβαση, να χρησιμοποιήσει, να διατηρήσει ή/και να αποκαλύψει τις πληροφορίες και το Περιεχόμενο του Λογαριασμού σας σε αρχές επιβολής του νόμου, κυβερνητικούς αξιωματούχους και/ή τρίτους, όπως η Starkode θεωρεί εύλογα απαραίτητο ή κατάλληλο, εάν απαιτείται από το νόμο ή εάν η Starkode πιστεύει καλόπιστα ότι η πρόσβαση, η χρήση, η αποκάλυψη ή η διατήρηση είναι εύλογα απαραίτητη για: (α) συμμόρφωση με τη νομική διαδικασία ή αίτημα, (β) την επιβολή αυτής της νομικής διαδικασίας ή αιτήματος Συμφωνία, συμπεριλαμβανομένης της διερεύνησης οποιασδήποτε πιθανής παραβίασης· γ) εντοπισμός να αποτρέψει ή να αντιμετωπίσει με άλλο τρόπο ζητήματα ασφάλειας, απάτης ή τεχνικών ζητημάτων· ή (δ) να προστατεύσει τα δικαιώματα, την ιδιοκτησία ή την ασφάλεια της Starkode, των χρηστών της, ενός τρίτου μέρους ή του κοινού, όπως απαιτείται ή επιτρέπεται από το νόμο.

                  

ΒΙ. ΛΟΓΙΣΜΙΚΌ

Α. Ιδιοκτησιακά δικαιώματα της Starkode. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι η Starkode ή/και οι δικαιοπάροχοί της κατέχουν όλα τα νόμιμα δικαιώματα, τίτλους και συμφέροντα στην Υπηρεσία, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των γραφικών, της διεπαφής χρήστη, των σεναρίων και του λογισμικού που χρησιμοποιείται για την υλοποίηση της Υπηρεσίας και οποιουδήποτε λογισμικού που σας παρέχεται ως μέρος ή/και σε σχέση με την Υπηρεσία (το «Λογισμικό»), συμπεριλαμβανομένων όλων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας που υπάρχουν σε αυτήν, είτε είναι εγγεγραμμένα είτε όχι, και οπουδήποτε στον κόσμο ενδέχεται να υπάρχουν. Συμφωνείτε περαιτέρω ότι η Υπηρεσία (συμπεριλαμβανομένου του Λογισμικού ή οποιουδήποτε άλλου μέρους αυτού) περιέχει ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που προστατεύονται από την ισχύουσα νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας και άλλους νόμους, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των πνευματικών δικαιωμάτων. Συμφωνείτε ότι δεν θα χρησιμοποιήσετε αυτές τις ιδιόκτητες πληροφορίες ή υλικό με οποιονδήποτε τρόπο εκτός από τη χρήση της Υπηρεσίας σύμφωνα με την παρούσα Συμφωνία. Κανένα τμήμα της Υπηρεσίας δεν μπορεί να αναπαραχθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε μέσο, εκτός εάν επιτρέπεται ρητά στους παρόντες όρους.

Β. Άδεια από το Starkode. Η ΧΡΉΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΎ Ή ΟΠΟΙΟΥΔΉΠΟΤΕ ΜΈΡΟΥΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΊΑΣ, ΕΚΤΌΣ ΑΠΌ ΤΗ ΧΡΉΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΊΑΣ ΌΠΩΣ ΕΠΙΤΡΈΠΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΎΣΑ ΣΥΜΦΩΝΊΑ, ΑΠΑΓΟΡΕΎΕΤΑΙ ΑΥΣΤΗΡΆ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΙΆΖΕΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΉΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΊΑΣ ΆΛΛΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΈΧΕΤΑΙ ΝΑ ΣΑΣ ΕΠΙΒΆΛΕΙ ΑΣΤΙΚΈΣ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΈΣ ΚΥΡΏΣΕΙΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΈΝΩΝ ΠΙΘΑΝΏΝ ΧΡΗΜΑΤΙΚΏΝ ΑΠΟΖΗΜΙΏΣΕΩΝ, ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΊΑΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΏΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ.

Γ. Έλεγχος εξαγωγών. Η χρήση της Υπηρεσίας και του Λογισμικού, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς, δημοσίευσης ή μεταφόρτωσης δεδομένων, λογισμικού ή άλλου Περιεχομένου μέσω της Υπηρεσίας, ενδέχεται να υπόκειται στους νόμους περί εξαγωγών και εισαγωγών των Ηνωμένων Πολιτειών και άλλων χωρών. Συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς εξαγωγών και εισαγωγών. Συγκεκριμένα, αλλά χωρίς περιορισμό, το Λογισμικό δεν επιτρέπεται να εξαχθεί ή να επανεξαχθεί (α) σε χώρες που υπόκεινται σε εμπάργκο των ΗΠΑ ή (β) σε οποιονδήποτε στη λίστα Ειδικά Καθορισμένων Υπηκόων του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ ή στη Λίστα Προσώπων ή της Λίστα Οντότητας του Υπουργείου Εμπορίου των ΗΠΑ. Χρησιμοποιώντας το Λογισμικό ή την Υπηρεσία, δηλώνετε και εγγυάστε ότι δεν βρίσκεστε σε καμία τέτοια χώρα ή σε οποιαδήποτε τέτοια λίστα. Συμφωνείτε επίσης ότι δεν θα χρησιμοποιήσετε το Λογισμικό ή την Υπηρεσία για σκοπούς απαγορευμένους από τη νομοθεσία των Ηνωμένων Πολιτειών, συμπεριλαμβανομένης, χωρίς περιορισμό, της ανάπτυξης, του σχεδιασμού, της κατασκευής ή της παραγωγής πυραύλων, πυρηνικών, χημικών ή βιολογικών όπλων. Επιπλέον, συμφωνείτε να μην ανεβάσετε στον Λογαριασμό σας δεδομένα ή λογισμικό που δεν μπορούν να εξαχθούν χωρίς προηγούμενη γραπτή κυβερνητική εξουσιοδότηση, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, ορισμένων τύπων λογισμικού κρυπτογράφησης, χωρίς πρώτα να λάβετε αυτήν την εξουσιοδότηση. Αυτή η διαβεβαίωση και δέσμευση θα ισχύει και μετά τη λήξη της παρούσας συμφωνίας.

Δ. Ενημερώσεις. Από καιρό σε καιρό, η Starkode ενδέχεται να ενημερώνει το Λογισμικό που χρησιμοποιείται από την Υπηρεσία. Για να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία, αυτές οι ενημερώσεις ενδέχεται να μεταφορτωθούν αυτόματα και να εγκατασταθούν στη συσκευή ή τον υπολογιστή σας. Αυτές οι ενημερώσεις ενδέχεται να περιλαμβάνουν διορθώσεις σφαλμάτων, βελτιώσεις λειτουργιών ή βελτιώσεις ή εντελώς νέες εκδόσεις του Λογισμικού.

VII. ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΌΣ

 

Α. Εθελοντικός τερματισμός από εσάς

Μπορείτε να διαγράψετε τον λογαριασμό σας και/ή να διακόψετε τη χρήση της Υπηρεσίας ανά πάσα στιγμή. Τυχόν τέλη που καταβάλατε πριν από τον τερματισμό σας δεν επιστρέφονται, συμπεριλαμβανομένων τυχόν χρεώσεων που καταβλήθηκαν εκ των προτέρων για το έτος χρέωσης κατά το οποίο τερματίζετε. Ο τερματισμός του Λογαριασμού σας δεν θα σας απαλλάξει από οποιαδήποτε υποχρέωση καταβολής τυχόν δεδουλευμένων τελών ή χρεώσεων.

Β. Τερματισμός από το Starkode

Η Starkode μπορεί ανά πάσα στιγμή, υπό ορισμένες συνθήκες και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, να τερματίσει αμέσως ή να αναστείλει το σύνολο ή μέρος του Λογαριασμού σας ή/και την πρόσβαση στην Υπηρεσία. Η αιτία αυτής της καταγγελίας θα περιλαμβάνει: (α) παραβιάσεις της παρούσας Συμφωνίας ή οποιωνδήποτε άλλων πολιτικών ή κατευθυντήριων γραμμών που αναφέρονται στο παρόν ή/και δημοσιεύονται στην Υπηρεσία, (β) αίτημα από εσάς για ακύρωση ή τερματισμό του Λογαριασμού σας, (γ) αίτημα ή/και εντολή από επιβολή του νόμου, δικαστικό όργανο ή άλλη κυβερνητική υπηρεσία, (δ) όπου η παροχή της Υπηρεσίας σε εσάς είναι ή μπορεί να καταστεί παράνομη, (ε) απροσδόκητα τεχνικά ζητήματα ή προβλήματα ασφάλειας, στ) τη συμμετοχή σας σε δόλιες ή παράνομες δραστηριότητες ή (ζ) μη καταβολή τυχόν χρεώσεων που οφείλονται από εσάς σε σχέση με την Η Υπηρεσία, υπό την προϋπόθεση ότι σε περίπτωση μη ουσιαστικής παραβίασης, η Starkode θα επιτρέπεται να τερματιστεί μόνο αφού σας δώσει προειδοποίηση 30 ημερών και μόνο εάν δεν έχετε διορθώσει την παραβίαση εντός αυτής της περιόδου 30 ημερών. Οποιοσδήποτε τέτοιος τερματισμός ή αναστολή θα γίνεται από την Starkode κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια και η Starkode δεν θα είναι υπεύθυνη απέναντί σας ή οποιουδήποτε τρίτου για τυχόν ζημίες που μπορεί να προκύψουν ή να προκύψουν από τον τερματισμό ή την αναστολή του Λογαριασμού σας ή/και της πρόσβασης στην Υπηρεσία. Επιπλέον, η Starkode μπορεί να τερματίσει τον Λογαριασμό σας μετά από προειδοποίηση 30 ημερών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση που σχετίζεται με τον Λογαριασμό σας εάν (α) ο Λογαριασμός σας ήταν ανενεργός για ένα (1) έτος ή (β) υπάρχει γενική διακοπή της Υπηρεσίας ή οποιουδήποτε μέρους αυτής. Η ειδοποίηση γενικής διακοπής της υπηρεσίας θα παρέχεται όπως ορίζεται στο παρόν, εκτός εάν δεν θα ήταν λογικό να γίνει αυτό λόγω περιστάσεων που προκύπτουν από νομικές, κανονιστικές ή κυβερνητικές ενέργειες, για την αντιμετώπιση προβλημάτων ασφάλειας χρηστών, απορρήτου χρήστη ή τεχνικής ακεραιότητας, για την αποφυγή διαταραχών της υπηρεσίας σε άλλους χρήστες ή λόγω φυσικής καταστροφής, καταστροφικού γεγονότος, πολέμου ή άλλου παρόμοιου περιστατικού εκτός εύλογου ελέγχου της Starkode. Σε περίπτωση τέτοιου τερματισμού, η Starkode θα σας παρέχει αναλογική επιστροφή οποιασδήποτε προπληρωμής για την τρέχουσα περίοδο πληρωμής σας. Η Starkode δεν θα είναι υπεύθυνη απέναντί σας για οποιεσδήποτε τροποποιήσεις στην Υπηρεσία ή τους όρους παροχής υπηρεσιών σύμφωνα με την παρούσα Ενότητα VIIB.

Γ. Επιπτώσεις Τερματισμού

Με τον τερματισμό του Λογαριασμού σας ενδέχεται να χάσετε όλη την πρόσβαση στην Υπηρεσία και σε οποιαδήποτε τμήματα αυτής, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, του Λογαριασμού σας, των δεδομένων, του λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και του Περιεχομένου σας. Επιπλέον, μετά από ένα χρονικό διάστημα, η Starkode θα διαγράψει πληροφορίες και δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στον ή ως μέρος του λογαριασμού σας. Οποιαδήποτε μεμονωμένα στοιχεία της Υπηρεσίας που ενδέχεται να έχετε χρησιμοποιήσει σύμφωνα με ξεχωριστές συμφωνίες άδειας χρήσης λογισμικού θα τερματίζονται επίσης σύμφωνα με αυτές τις συμφωνίες άδειας χρήσης.

VIII. ΑΠΟΠΟΊΗΣΗ ΕΓΓΥΉΣΕΩΝ, ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΌΣ ΕΥΘΎΝΗΣ

ΟΡΙΣΜΈΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΊΕΣ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΈΠΟΥΝ ΤΗΝ ΕΞΑΊΡΕΣΗ ΟΡΙΣΜΈΝΩΝ ΕΓΓΥΉΣΕΩΝ, ΩΣ ΕΚ ΤΟΎΤΟΥ, ΣΤΟ ΒΑΘΜΌ ΠΟΥ ΑΥΤΈΣ ΟΙ ΕΞΑΙΡΈΣΕΙΣ ΑΠΑΓΟΡΕΎΟΝΤΑΙ ΡΗΤΆ ΑΠΌ ΤΗΝ ΙΣΧΎΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΊΑ, ΟΡΙΣΜΈΝΕΣ ΑΠΌ ΤΙΣ ΕΞΑΙΡΈΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΈΡΟΝΤΑΙ ΠΑΡΑΚΆΤΩ ΕΝΔΈΧΕΤΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΙΣΧΎΟΥΝ ΓΙΑ ΕΣΆΣ.

STARKODE SHALL USE REASONABLE SKILL AND DUE CARE IN PROVIDING THE SERVICE. THE FOLLOWING DISCLAIMERS ARE SUBJECT TO THIS EXPRESS WARRANTY. STARKODE DOES NOT GUARANTEE, REPRESENT, OR WARRANT THAT YOUR USE OF THE SERVICE WILL BE UNINTERRUPTED OR ERROR-FREE, AND YOU AGREE THAT FROM TIME TO TIME Starkode MAY REMOVE THE SERVICE FOR INDEFINITE PERIODS OF TIME, OR CANCEL THE SERVICE IN ACCORDANCE WITH THE TERMS OF THIS AGREEMENT. YOU EXPRESSLY UNDERSTAND AND AGREE THAT THE SERVICE IS PROVIDED ON AN “AS IS” AND “AS AVAILABLE” BASIS. STARKODE AND ITS AFFILIATES, SUBSIDIARIES, OFFICERS, DIRECTORS, EMPLOYEES, AGENTS, PARTNERS AND LICENSORS EXPRESSLY DISCLAIM ALL WARRANTIES OF ANY KIND, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND NON-INFRINGEMENT. IN PARTICULAR, STARKODE AND ITS AFFILIATES, SUBSIDIARIES, OFFICERS, DIRECTORS, EMPLOYEES, AGENTS, PARTNERS AND LICENSORS MAKE NO WARRANTY THAT (I) THE SERVICE WILL MEET YOUR REQUIREMENTS; (II) YOUR USE OF THE SERVICE WILL BE TIMELY, UNINTERRUPTED, SECURE OR ERROR-FREE; (III) ANY INFORMATION OBTAINED BY YOU AS A RESULT OF THE SERVICE WILL BE ACCURATE OR RELIABLE; AND (IV) ANY DEFECTS OR ERRORS IN THE SOFTWARE PROVIDED TO YOU AS PART OF THE SERVICE WILL BE CORRECTED.

Η STARKODE ΔΕΝ ΔΗΛΏΝΕΙ ΟΎΤΕ ΕΓΓΥΆΤΑΙ ΌΤΙ Η ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΘΑ ΕΊΝΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΜΈΝΗ ΑΠΌ ΑΠΏΛΕΙΕΣ, ΔΙΑΦΘΟΡΆ, ΕΠΊΘΕΣΗ, ΙΟΎΣ, ΠΑΡΕΜΒΟΛΈΣ, ΠΕΙΡΑΤΕΊΑ Ή ΆΛΛΗ ΕΙΣΒΟΛΉ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ ΚΑΙ Η STARKODE ΑΠΟΠΟΙΕΊΤΑΙ ΟΠΟΙΑΔΉΠΟΤΕ ΕΥΘΎΝΗ ΣΧΕΤΙΚΉ ΜΕ ΑΥΤΌ.

ANY MATERIAL DOWNLOADED OR OTHERWISE OBTAINED THROUGH THE USE OF THE SERVICE IS ACCESSED AT YOUR OWN DISCRETION AND RISK, AND YOU WILL BE SOLELY RESPONSIBLE FOR ANY DAMAGE TO YOUR DEVICE, COMPUTER, OR LOSS OF DATA THAT RESULTS FROM THE DOWNLOAD OF ANY SUCH MATERIAL. YOU FURTHER ACKNOWLEDGE THAT THE SERVICE IS NOT INTENDED OR SUITABLE FOR USE IN SITUATIONS OR ENVIRONMENTS WHERE THE FAILURE OR TIME DELAYS OF, OR ERRORS OR INACCURACIES IN, THE CONTENT, DATA OR INFORMATION PROVIDED BY THE SERVICE COULD LEAD TO DEATH, PERSONAL INJURY, OR SEVERE PHYSICAL OR ENVIRONMENTAL DAMAGE. LIMITATION OF LIABILITY

SOME JURISDICTIONS DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF LIABILITY BY SERVICE PROVIDERS. TO THE EXTENT SUCH EXCLUSIONS OR LIMITATIONS ARE SPECIFICALLY PROHIBITED BY APPLICABLE LAW, SOME OF THE EXCLUSIONS OR LIMITATIONS SET FORTH BELOW MAY NOT APPLY TO YOU. STARKODE SHALL USE REASONABLE SKILL AND DUE CARE IN PROVIDING THE SERVICE. THE FOLLOWING LIMITATIONS DO NOT APPLY IN RESPECT OF LOSS RESULTING FROM (A) STARKODE’S FAILURE TO USE REASONABLE SKILL AND DUE CARE; (B) STARKODE’S GROSS NEGLIGENCE, WILFUL MISCONDUCT OR FRAUD; OR (C) DEATH OR PERSONAL INJURY.

ΚΑΤΑΝΟΕΊΤΕ ΡΗΤΆ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΊΤΕ ΌΤΙ Η STARKODE ΚΑΙ ΟΙ ΘΥΓΑΤΡΙΚΈΣ, ΘΥΓΑΤΡΙΚΈΣ, ΣΤΕΛΈΧΗ, ΔΙΕΥΘΥΝΤΈΣ, ΥΠΆΛΛΗΛΟΙ, ΑΝΤΙΠΡΌΣΩΠΟΙ, ΣΥΝΕΡΓΆΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΠΆΡΟΧΟΙ ΔΕΝ ΕΥΘΎΝΟΝΤΑΙ ΑΠΈΝΑΝΤΊ ΣΑΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΕΣΔΉΠΟΤΕ ΆΜΕΣΕΣ, ΈΜΜΕΣΕΣ, ΤΥΧΑΊΕΣ, ΕΙΔΙΚΈΣ, ΕΠΑΚΌΛΟΥΘΕΣ Ή ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΙΚΈΣ ΖΗΜΊΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΈΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΆ, ΖΗΜΙΏΝ ΓΙΑ ΑΠΏΛΕΙΑ ΚΕΡΔΏΝ, ΥΠΕΡΑΞΊΑΣ, ΧΡΉΣΗΣ, ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ, ΚΌΣΤΟΥΣ ΠΡΟΜΉΘΕΙΑΣ ΥΠΟΚΑΤΆΣΤΑΤΩΝ ΑΓΑΘΏΝ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ Ή ΆΛΛΕΣ ΆΥΛΕΣ ΑΠΏΛΕΙΕΣ (ΑΚΌΜΗ ΚΑΙ ΑΝ Η STARKODE ΈΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΊ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΌΤΗΤΑ ΤΈΤΟΙΟΥ ΕΊΔΟΥΣ ΖΗΜΙΈΣ), ΠΟΥ ΠΡΟΚΎΠΤΟΥΝ ΑΠΌ: (I) ΤΗ ΧΡΉΣΗ Ή ΤΗΝ ΑΔΥΝΑΜΊΑ ΧΡΉΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΊΑΣ (II) ΟΠΟΙΕΣΔΉΠΟΤΕ ΑΛΛΑΓΈΣ ΈΓΙΝΑΝ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΊΑ Ή ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΉΠΟΤΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΉ Ή ΜΌΝΙΜΗ ΠΑΎΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΊΑΣ Ή ΟΠΟΙΟΥΔΉΠΟΤΕ ΜΈΡΟΥΣ ΑΥΤΉΣ, (III) ΜΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΈΝΗ ΠΡΌΣΒΑΣΗ Ή ΤΡΟΠΟΠΟΊΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΒΙΒΆΣΕΩΝ Ή ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ ΣΑΣ, (IV) ΤΗ ΔΙΑΓΡΑΦΉ, ΤΗ ΦΘΟΡΆ Ή ΤΗΝ ΑΠΟΤΥΧΊΑ ΑΠΟΘΉΚΕΥΣΗΣ Ή/ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΉΣ Ή ΛΉΨΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΔΌΣΕΩΝ Ή ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ ΣΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΊΑ Ή ΜΈΣΩ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΊΑΣ, (V) ΔΗΛΏΣΕΙΣ Ή ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΆ ΟΠΟΙΟΥΔΉΠΟΤΕ ΤΡΊΤΟΥ ΜΈΡΟΥΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΚΑΙ (VI) ΟΠΟΙΟΔΉΠΟΤΕ ΆΛΛΟ ΘΈΜΑ ΣΧΕΤΙΚΌ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΊΑ.

ΙΞ. ΑΠΟΖΗΜΊΩΣΗ

Συμφωνείτε να υπερασπιστείτε, να αποζημιώσετε και να διατηρήσετε την Starkode, τις θυγατρικές, τους διευθυντές, τους αξιωματικούς, τους υπαλλήλους, τους αντιπροσώπους, τους συνεργάτες, τους εργολάβους και τους δικαιοπαρόχους απαλλασσόμενους από οποιαδήποτε αξίωση ή απαίτηση, συμπεριλαμβανομένων εύλογων αμοιβών δικηγόρων, που προβάλλονται από τρίτους, σχετίζονται ή προκύπτουν από: (α) οποιοδήποτε Περιεχόμενο υποβάλλετε, δημοσιεύετε, μεταδίδετε ή καθιστάτε με άλλο τρόπο διαθέσιμο μέσω της Υπηρεσίας, (β) τη χρήση της Υπηρεσίας από εσάς, (γ) οποιαδήποτε παραβίαση από εσάς της παρούσας Συμφωνίας, (δ) οποιαδήποτε ενέργεια που λαμβάνει η Starkode στο πλαίσιο της έρευνάς της για μια ύποπτη παραβίαση της παρούσας Συμφωνίας ή ως αποτέλεσμα τη διαπίστωση ή την απόφασή του ότι έχει συμβεί παραβίαση της παρούσας Συμφωνίας ή (ε) παραβίαση οποιωνδήποτε δικαιωμάτων άλλου. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορείτε να μηνύσετε την Starkode, τις θυγατρικές της, τις θυγατρικές, τους διευθυντές, τους υπαλλήλους, τους αντιπροσώπους, τους συνεργάτες, τους εργολάβους και τους δικαιοπαρόχους ως αποτέλεσμα της απόφασής της να αφαιρέσει ή να αρνηθεί να επεξεργαστεί οποιαδήποτε πληροφορία ή Περιεχόμενο, να σας προειδοποιήσει, να αναστείλει ή να τερματίσει την πρόσβασή σας στην Υπηρεσία ή να προβεί σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια κατά τη διερεύνηση μιας ύποπτης παραβίασης ή ως αποτέλεσμα του συμπεράσματος της Starkode ότι έχει συμβεί παραβίαση αυτής της Συμφωνίας. Αυτή η διάταξη παραίτησης και αποζημίωσης ισχύει για όλες τις παραβιάσεις που περιγράφονται ή προβλέπονται από την παρούσα Συμφωνία. Αυτή η υποχρέωση θα επιβιώσει μετά τη λήξη ή τη λήξη της παρούσας Συμφωνίας ή/και τη χρήση της Υπηρεσίας από εσάς. Αναγνωρίζετε ότι είστε υπεύθυνοι για κάθε χρήση της Υπηρεσίας χρησιμοποιώντας το Λογαριασμό σας και ότι η παρούσα Συμφωνία ισχύει για οποιαδήποτε και όλη χρήση του Λογαριασμού σας. Συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με την παρούσα Συμφωνία και να υπερασπίζεστε, να αποζημιώνετε και να απαλλάσσετε την Starkode από και έναντι οποιωνδήποτε αξιώσεων και απαιτήσεων που προκύπτουν από τη χρήση του Λογαριασμού σας, ανεξάρτητα από το αν η χρήση αυτή έχει εξουσιοδοτηθεί ρητά από εσάς ή όχι.

X. ΓΕΝΙΚΆ

 

Α. Ανακοινώσεις

Η Starkode μπορεί να σας παρέχει ειδοποιήσεις σχετικά με την Υπηρεσία, συμπεριλαμβανομένων αλλαγών στην παρούσα Συμφωνία, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Β. Ολόκληρη η συμφωνία

Αυτή η Συμφωνία αποτελεί ολόκληρη τη συμφωνία μεταξύ εσάς και της Starkode, διέπει τη χρήση της Υπηρεσίας από εσάς και αντικαθιστά πλήρως τυχόν προηγούμενες συμφωνίες μεταξύ εσάς και της Starkode σε σχέση με την Υπηρεσία. Ενδέχεται επίσης να υπόκειτε σε πρόσθετους όρους και προϋποθέσεις που ενδέχεται να ισχύουν όταν χρησιμοποιείτε υπηρεσίες θυγατρικών, περιεχόμενο τρίτων ή λογισμικό τρίτων. Εάν οποιοδήποτε μέρος της παρούσας Συμφωνίας κριθεί άκυρο ή μη εκτελεστό, αυτό το τμήμα θα ερμηνεύεται κατά τρόπο σύμφωνο με την ισχύουσα νομοθεσία ώστε να αντικατοπτρίζει, όσο το δυνατόν περισσότερο, τις αρχικές προθέσεις των μερών και τα υπόλοιπα τμήματα θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ και ισχύ. Η αποτυχία της Starkode να ασκήσει ή να επιβάλει οποιοδήποτε δικαίωμα ή διάταξη της παρούσας Συμφωνίας δεν συνιστά παραίτηση από αυτό το δικαίωμα ή διάταξη. Συμφωνείτε ότι, εκτός εάν προβλέπεται ρητά διαφορετικά στην παρούσα Συμφωνία, δεν θα υπάρχουν τρίτοι δικαιούχοι της παρούσας συμφωνίας.

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΉ ΑΝΆΘΕΣΗ

Η χρήση της Υπηρεσίας από εσάς περιλαμβάνει τη δυνατότητα σύναψης συμφωνιών και/ή πραγματοποίησης συναλλαγών ηλεκτρονικά. ΑΝΑΓΝΩΡΊΖΕΤΕ ΌΤΙ ΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΈΣ ΥΠΟΒΟΛΈΣ ΣΑΣ ΑΠΟΤΕΛΟΎΝ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΊΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΌΘΕΣΉ ΣΑΣ ΝΑ ΔΕΣΜΕΥΤΕΊΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΠΛΗΡΏΣΕΤΕ ΓΙΑ ΤΈΤΟΙΕΣ ΣΥΜΦΩΝΊΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΈΣ. Η ΣΥΜΦΩΝΊΑ ΚΑΙ Η ΠΡΌΘΕΣΉ ΣΑΣ ΝΑ ΔΕΣΜΕΥΤΕΊΤΕ ΑΠΌ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΈΣ ΥΠΟΒΟΛΈΣ ΙΣΧΎΕΙ ΓΙΑ ΌΛΑ ΤΑ ΑΡΧΕΊΑ ΠΟΥ ΣΧΕΤΊΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΌΛΕΣ ΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΈΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΊΤΕ ΣΕ ΑΥΤΉΝ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΊΑ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΈΝΩΝ ΤΩΝ ΕΙΔΟΠΟΙΉΣΕΩΝ ΑΚΎΡΩΣΗΣ, ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΏΝ, ΤΩΝ ΣΥΜΒΆΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΙΤΉΣΕΩΝ. Για να έχετε πρόσβαση και να διατηρήσετε τα ηλεκτρονικά σας αρχεία, ενδέχεται να σας ζητηθεί να έχετε συγκεκριμένο υλικό και λογισμικό, τα οποία αποτελούν αποκλειστική ευθύνη σας.