Algemene voorwaarden

DEZE JURIDISCHE OVEREENKOMST TUSSEN U EN STARKODE REGELT UW GEBRUIK VAN HET PRODUCT, DE SOFTWARE, DE DIENSTEN EN DE WEBSITES (GEZAMENLIJK AANGEDUID ALS DE „SERVICE”). HET IS BELANGRIJK DAT U DE VOLGENDE TERMEN LEEST EN BEGRIJPT.

Starkode is de aanbieder van de Service, waarmee u gebruik kunt maken van bepaalde internetdiensten, waaronder het opslaan van uw persoonlijke en zakelijke inhoud en het toegankelijk maken ervan op uw compatibele apparaten en computers, en van bepaalde locatiegebaseerde diensten, uitsluitend onder de voorwaarden die zijn vastgelegd in deze Overeenkomst.

 

I. VEREISTEN VOOR HET GEBRUIK VAN DE DIENST

A. Leeftijd. De Service is alleen beschikbaar voor personen van 13 jaar of ouder (of een gelijkwaardige minimumleeftijd in het desbetreffende rechtsgebied).

B. Apparaten en accounts. Voor het gebruik van de Service zijn mogelijk compatibele apparaten, internettoegang en bepaalde software vereist (hiervoor kunnen kosten in rekening worden gebracht); kan periodieke updates vereisen; en kan worden beïnvloed door de prestaties van deze factoren. Starkode behoudt zich het recht voor om het aantal accounts dat kan worden aangemaakt vanaf een apparaat en het aantal apparaten dat aan een account is gekoppeld, te beperken. Voor bepaalde transacties of functies is mogelijk de nieuwste versie van de vereiste software vereist. U gaat ermee akkoord dat het voldoen aan deze vereisten uw verantwoordelijkheid is.

C. Gebruiksbeperkingen. U gaat ermee akkoord de Service alleen te gebruiken voor doeleinden die zijn toegestaan op grond van deze Overeenkomst, en alleen voor zover toegestaan door toepasselijke wet- en regelgeving of algemeen aanvaarde praktijk in het toepasselijke rechtsgebied. Als uw gebruik van de Service of ander gedrag opzettelijk of onbedoeld een bedreiging vormt voor het vermogen van Starkode om de Service of andere systemen te leveren, heeft Starkode het recht om alle redelijke stappen te ondernemen om de Service en de systemen van Starkode te beschermen, waaronder het opschorten van uw toegang tot de Service. Herhaalde schendingen van de beperkingen kunnen leiden tot beëindiging van uw account.

D. Beschikbaarheid van de Service. De Service, of een functie of deel daarvan, is mogelijk niet in alle talen of in alle landen beschikbaar en Starkode verklaart niet dat de Service, of een functie of deel daarvan, geschikt of beschikbaar is voor gebruik op een bepaalde locatie. Voor zover u ervoor kiest om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de Service, doet u dit op eigen initiatief en bent u verantwoordelijk voor de naleving van alle toepasselijke wetten.

E. De service wijzigen. Starkode behoudt zich het recht voor om deze Overeenkomst te allen tijde te wijzigen en nieuwe of aanvullende voorwaarden op te leggen aan uw gebruik van de Service, op voorwaarde dat Starkode u 30 dagen van tevoren op de hoogte stelt van elke wezenlijke negatieve wijziging van de Service of de toepasselijke servicevoorwaarden, tenzij dit niet redelijk zou zijn vanwege omstandigheden die voortvloeien uit wettelijke, regelgevende of overheidsmaatregelen; om problemen op het gebied van gebruikersveiligheid, gebruikersprivacy of technische integriteit aan te pakken; om verstoring van de service te voorkomen aan andere gebruikers; of als gevolg van een natuurramp, catastrofale gebeurtenis , oorlog of een soortgelijke gebeurtenis die buiten de redelijke controle van Starkode valt. Met betrekking tot betaalde cloudopslagdiensten zal Starkode geen wezenlijke negatieve wijzigingen aanbrengen in de Service vóór het einde van uw huidige betaalde termijn, tenzij een wijziging redelijkerwijs noodzakelijk is om wettelijke, regelgevende of overheidsmaatregelen aan te pakken; om problemen op het gebied van gebruikersveiligheid, gebruikersprivacy of technische integriteit aan te pakken; om serviceonderbrekingen voor andere gebruikers te voorkomen; of om problemen te vermijden die het gevolg zijn van een natuurramp, een catastrofale gebeurtenis, oorlog of andere soortgelijke gebeurtenissen buiten Starkode's redelijke controle. In het geval dat Starkode wezenlijke negatieve wijzigingen aanbrengt in de Service of de gebruiksvoorwaarden, hebt u het recht om deze Overeenkomst en uw account te beëindigen, in welk geval Starkode u een pro rata terugbetaling geeft van eventuele vooruitbetaling voor uw op dat moment geldende betaalde termijn. Starkode is niet aansprakelijk jegens u voor eventuele wijzigingen in de Service of de Servicevoorwaarden die zijn aangebracht in overeenstemming met deze Sectie IE.

II. FUNCTIES EN DIENSTEN

De service maakt periodiek automatische back-ups voor noodherstel, zonder het terugzetten van back-ups van individuele gebruikers. VOOR ZOVER TOEGESTAAN OP GROND VAN DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, GARANDEERT OF GARANDEERT STARKODE NIET DAT INHOUD DIE U VIA DE SERVICE OPSLAAT OF OPENT, NIET ONDERHEVIG IS AAN ONBEDOELDE SCHADE, CORRUPTIE, VERLIES OF VERWIJDERING IN OVEREENSTEMMING MET DE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST, EN STARKODE IS NIET VERANTWOORDELIJK ALS DERGELIJKE SCHADE, CORRUPTIE, VERLIES OF VERWIJDERING ZICH VOORDOET. Het is uw verantwoordelijkheid om een passende alternatieve back-up van uw informatie en gegevens te maken.

III. UPGRADES VAN ABONNEMENTEN

Aanvullende diensten zijn beschikbaar voor aankoop op basis van een abonnement.

Door uw service op uw apparaat of computer te upgraden, brengt Starkode automatisch terugkerende kosten in rekening op de betalingsmethode die aan uw account is gekoppeld.

The applicable service fee for an upgraded storage plan will take effect immediately; downgrades to your service plan will take effect on the next annual or monthly billing date. YOU ARE RESPONSIBLE FOR THE TIMELY PAYMENT OF ALL FEES AND FOR PROVIDING STARKODE WITH VALID CREDIT CARD OR PAYMENT ACCOUNT DETAILS FOR PAYMENT OF ALL FEES. If Starkode is unable to successfully charge your credit card or payment account for fees due, Starkode reserves the right to revoke or restrict access to your stored Content, delete your stored Content, or terminate your Account. If you want to designate a different credit card or payment account or if there is a change in your credit card or payment account status, you must update your information; this may temporarily disrupt your access to the Services while Starkode verifies your new payment information. We will charge tax when required to do so under the tax rules applicable to the Service.

       

IV. UW GEBRUIK VAN DE DIENST

A. Uw account. Als geregistreerde gebruiker van de Service moet u een account aanmaken. Geef je accountgegevens aan niemand anders door. U bent als enige verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid en veiligheid van uw account en voor alle activiteiten die op of via uw account plaatsvinden, en u gaat ermee akkoord Starkode onmiddellijk op de hoogte te stellen van elke inbreuk op de beveiliging van uw account. Verder erkent u en gaat u ermee akkoord dat de Service is ontworpen en bedoeld voor zakelijk gebruik op individuele basis en dat u uw account- en/of wachtwoordgegevens niet met iemand anders mag delen. Op voorwaarde dat we redelijke bekwaamheid en zorgvuldigheid hebben betracht, is Starkode niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die voortvloeien uit het ongeoorloofd gebruik van uw account als gevolg van het feit dat u zich niet aan deze regels houdt.

U gaat ermee akkoord om nauwkeurige en volledige informatie te verstrekken wanneer u zich registreert bij en tijdens het gebruik van de Service („Serviceregistratiegegevens”), en u gaat ermee akkoord uw registratiegegevens voor diensten bij te werken om deze nauwkeurig en volledig te houden. Als u geen nauwkeurige, actuele en volledige registratiegegevens voor de service verstrekt, kan dit leiden tot de schorsing en/of beëindiging van uw account. U gaat ermee akkoord dat Starkode de registratiegegevens van de Service die u verstrekt mag opslaan en gebruiken voor gebruik bij het onderhouden en factureren van kosten voor uw account.

B. Geen vervoer. Niets in deze Overeenkomst mag zodanig worden uitgelegd dat u enig belang, titel of licentie in e-mailadres, domeinnaam of soortgelijke bron die u gebruikt in verband met de Service, aan u wordt overgedragen.

C. Geen recht op overleving. Tenzij wettelijk anders vereist, gaat u ermee akkoord dat uw account niet overdraagbaar is en dat alle rechten op uw inhoud binnen uw account eindigen na uw overlijden. Na ontvangst van een kopie van een overlijdensakte kan uw account worden beëindigd en kan alle inhoud in uw account worden verwijderd.

D. Geen doorverkoop van diensten. U gaat ermee akkoord dat u de Service (of een deel daarvan) voor geen enkel doel zult reproduceren, kopiëren, dupliceren, verkopen, doorverkopen, verhuren of verhandelen.

V. INHOUD EN UW GEDRAG

A. Inhoud

„Inhoud” betekent alle informatie die kan worden gegenereerd of gevonden tijdens het gebruik van de Service, zoals gegevensbestanden, apparaatkenmerken, geschreven tekst, software, muziek, afbeeldingen, foto's, afbeeldingen, geluiden, video's, berichten en andere soortgelijke materialen. U begrijpt dat alle inhoud, of deze nu openbaar is geplaatst of privé wordt verzonden op de Service, uitsluitend onder de verantwoordelijkheid valt van de persoon van wie dergelijke inhoud afkomstig is. Dit betekent dat u, en niet Starkode, als enige verantwoordelijk bent voor alle inhoud die u uploadt, downloadt, plaatst, e-mailt, verzendt, opslaat of anderszins beschikbaar stelt via uw gebruik van de Service. U begrijpt dat u door het gebruik van de Service inhoud kunt tegenkomen die u beledigend, onfatsoenlijk of aanstootgevend vindt, en dat u anderen kunt blootstellen aan inhoud die zij mogelijk aanstootgevend vinden. Starkode heeft geen controle over de inhoud die via de Service wordt geplaatst en garandeert ook niet de nauwkeurigheid, integriteit of kwaliteit van dergelijke inhoud. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat uw gebruik van de Service en eventuele Inhoud uitsluitend op eigen risico is.

B. Jouw gedrag

U gaat ermee akkoord dat u de Service NIET zult gebruiken om:

a. inhoud uploaden, downloaden, plaatsen, e-mailen, verzenden, opslaan of anderszins beschikbaar stellen die onwettig, intimiderend, bedreigend, schadelijk, onrechtmatig, lasterlijk, lasterlijk, beledigend, gewelddadig, obsceen, vulgair, inbreuk maakt op de privacy van anderen, haatdragend, raciaal of etnisch beledigend of anderszins verwerpelijk is;

b. een ander stalken, lastigvallen, bedreigen of schaden;

d. zich voordoen als iemand of een entiteit die u niet bent — u mag zich niet voordoen of uzelf verkeerd voorstellen als een andere persoon (inclusief beroemdheden), entiteit, een andere gebruiker, een werknemer van Starkode, of een burger- of regeringsleider, of op een andere manier een verkeerde voorstelling geven van uw band met een persoon of entiteit;

e. inbreuk maken op het auteursrecht of andere inbreuk op intellectuele eigendom (inclusief het uploaden van inhoud waarnaar u niet het recht hebt om deze te uploaden), of handelsgeheimen of vertrouwelijke informatie openbaar te maken in strijd met een vertrouwelijkheids-, arbeids- of geheimhoudingsovereenkomst;

g. een TCP-IP-pakketheader of een deel van de koptekstinformatie in een e-mail of een nieuwsgroepbericht vervalsen, of anderszins informatie in een koptekst plaatsen die bedoeld is om ontvangers te misleiden over de oorsprong van inhoud die via de Service wordt verzonden („spoofing”);

h. de Service verstoren of verstoren (inclusief toegang tot de Service via geautomatiseerde middelen, zoals scripts of webcrawlers), of servers of netwerken die verbonden zijn met de Service, of enig beleid, vereisten of voorschriften van netwerken die verbonden zijn met de Service (inclusief ongeoorloofde toegang tot, gebruik of monitoring van gegevens of verkeer daarop);

i. illegale activiteiten plannen of uitvoeren; en/of persoonlijke informatie over andere gebruikers van de Service verzamelen en opslaan voor gebruik in verband met een van de voorgaande verboden activiteiten.

C. Verwijdering van inhoud

U erkent dat Starkode op geen enkele manier verantwoordelijk of aansprakelijk is voor enige inhoud die door anderen wordt geleverd en dat Starkode niet verplicht is om dergelijke inhoud vooraf te screenen. Starkode behoudt zich echter te allen tijde het recht voor om te bepalen of Inhoud geschikt is en in overeenstemming is met deze Overeenkomst, en kan Content op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving en naar eigen goeddunken, vooraf screenen, verplaatsen, weigeren, wijzigen en/of verwijderen, indien dergelijke inhoud in strijd is met deze Overeenkomst of anderszins verwerpelijk is.

D. Maak een back-up van je inhoud

U bent verantwoordelijk voor het maken van een back-up op uw eigen computer of ander apparaat van alle belangrijke inhoud die u via de Service opslaat of opent. Starkode zal redelijke vaardigheden en de nodige zorgvuldigheid gebruiken bij het leveren van de Service, maar Starkode garandeert niet dat de Inhoud die u via de Service opslaat of waartoe u toegang hebt, niet wordt blootgesteld aan onbedoelde schade, corruptie of verlies.

E. Toegang tot uw account en inhoud

Starkode behoudt zich het recht voor om stappen te ondernemen die volgens Starkode redelijkerwijs noodzakelijk of gepast zijn om de naleving van enig deel van deze Overeenkomst af te dwingen en/of te verifiëren. U erkent en gaat ermee akkoord dat Starkode, zonder aansprakelijkheid jegens u, uw Accountinformatie en Inhoud mag openen, gebruiken, bewaren en/of openbaar maken aan wetshandhavingsinstanties, overheidsfunctionarissen en/of een derde partij, zoals Starkode van mening is dat dit redelijkerwijs noodzakelijk of gepast is, indien Starkode te goeder trouw van mening is dat dergelijke toegang, gebruik, openbaarmaking of bewaring redelijkerwijs noodzakelijk is om: (a) te voldoen aan een juridische procedure of verzoek; (b) deze Overeenkomst handhaven, met inbegrip van onderzoek naar mogelijke schendingen daarvan; (c) opsporen , beveiligings-, fraude- of technische problemen te voorkomen of anderszins aan te pakken; of (d) de rechten, eigendom of veiligheid van Starkode, haar gebruikers, een derde partij of het publiek beschermen zoals vereist of toegestaan door de wet.

                  

VI. SOFTWARE

A. De eigendomsrechten van Starkode. U erkent en gaat ermee akkoord dat Starkode en/of haar licentiegevers eigenaar zijn van alle wettelijke rechten, titels en belangen in en op de Service, inclusief maar niet beperkt tot afbeeldingen, gebruikersinterface, de scripts en software die worden gebruikt om de Service te implementeren, en alle software die aan u wordt geleverd als onderdeel van en/of in verband met de Service (de „Software”), met inbegrip van alle intellectuele eigendomsrechten die daarin bestaan, ongeacht of deze geregistreerd zijn of niet, en waar ter wereld ze ook bestaan. U gaat er verder mee akkoord dat de Service (inclusief de Software of enig ander deel daarvan) bedrijfseigen en vertrouwelijke informatie bevat die wordt beschermd door toepasselijke intellectuele eigendom en andere wetten, waaronder maar niet beperkt tot auteursrechten. U gaat ermee akkoord dat u dergelijke bedrijfseigen informatie of materialen op geen enkele manier zult gebruiken, behalve voor het gebruik van de Service in overeenstemming met deze Overeenkomst. Geen enkel deel van de Service mag in welke vorm of op welke manier dan ook worden gereproduceerd, behalve zoals uitdrukkelijk toegestaan in deze voorwaarden.

B. Licentie van Starkode. HET GEBRUIK VAN DE SOFTWARE OF EEN DEEL VAN DE SERVICE, MET UITZONDERING VAN HET GEBRUIK VAN DE SERVICE ZOALS TOEGESTAAN IN DEZE OVEREENKOMST, IS TEN STRENGSTE VERBODEN EN MAAKT INBREUK OP DE INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN VAN ANDEREN EN KAN U ONDERWERPEN AAN CIVIELE EN STRAFRECHTELIJKE SANCTIES, WAARONDER MOGELIJKE FINANCIËLE SCHADEVERGOEDING, WEGENS INBREUK OP HET AUTEURSRECHT.

C. Exportcontrole. Het gebruik van de Service en Software, inclusief het overdragen, plaatsen of uploaden van gegevens, software of andere inhoud via de Service, kan onderworpen zijn aan de export- en importwetten van de Verenigde Staten en andere landen. U gaat ermee akkoord om te voldoen aan alle toepasselijke export- en importwetten en -voorschriften. In het bijzonder, maar zonder beperking, mag de Software niet worden geëxporteerd of opnieuw worden geëxporteerd (a) naar landen onder embargo van de VS of (b) naar iemand die op de lijst van speciaal aangewezen onderdanen van het Amerikaanse ministerie van Financiën of de lijst van personen met wie het Amerikaanse ministerie van Handel is afgewezen of de lijst met entiteiten van het Amerikaanse ministerie van Handel. Door de Software of Service te gebruiken, verklaart en garandeert u dat u zich niet in een dergelijk land of op een dergelijke lijst bevindt. U gaat er ook mee akkoord dat u de Software of Service niet zult gebruiken voor doeleinden die verboden zijn door de Amerikaanse wetgeving, waaronder, maar niet beperkt tot, de ontwikkeling, het ontwerp, de fabricage of de productie van raketten, nucleaire, chemische of biologische wapens. Verder gaat u ermee akkoord om geen gegevens of software naar uw account te uploaden die niet kunnen worden geëxporteerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de overheid, waaronder, maar niet beperkt tot, bepaalde soorten coderingssoftware, zonder eerst die toestemming te hebben verkregen. Deze verzekering en toezegging blijven van kracht na beëindiging van deze overeenkomst.

D. Updates. Starkode kan van tijd tot tijd de software updaten die door de Service wordt gebruikt. Om uw gebruik van de Service voort te zetten, kunnen dergelijke updates automatisch worden gedownload en geïnstalleerd op uw apparaat of computer. Deze updates kunnen bestaan uit bugfixes, functieverbeteringen of verbeteringen, of geheel nieuwe versies van de Software.

VII. BEËINDIGING

 

A. Vrijwillige beëindiging door u

U kunt uw account op elk gewenst moment verwijderen en/of stoppen met het gebruik van de Service. Alle kosten die u vóór uw beëindiging hebt betaald, worden niet terugbetaald, met inbegrip van vooruitbetaalde kosten voor het factureringsjaar waarin u beëindigt. Beëindiging van uw account ontheft u niet van enige verplichting om eventuele kosten of kosten te betalen.

B. Beëindiging door Starkode

Starkode kan op elk moment, onder bepaalde omstandigheden en zonder voorafgaande kennisgeving, uw Account en/of toegang tot de Service geheel of gedeeltelijk onmiddellijk beëindigen of opschorten. De reden voor een dergelijke beëindiging omvat: (a) schendingen van deze Overeenkomst of enig ander beleid of andere richtlijnen waarnaar hierin wordt verwezen en/of die op de Service zijn geplaatst; (b) een verzoek van u om uw account te annuleren of te beëindigen; (c) een verzoek en/of bevel van de politie, een rechterlijke instantie of een andere overheidsinstantie; (d) wanneer de levering van de Service aan u onwettig is of kan worden; (e) onverwachte technische of beveiligingsproblemen of -problemen; (f) uw deelname aan frauduleuze of illegale activiteiten; of (g) het niet betalen van eventuele kosten die u verschuldigd bent in verband met de Service, op voorwaarde dat Starkode in geval van een niet-materiële inbreuk alleen mag worden beëindigd na een opzegtermijn van 30 dagen en alleen als u de inbreuk niet binnen die periode van 30 dagen hebt verholpen. Een dergelijke beëindiging of opschorting wordt door Starkode naar eigen goeddunken uitgevoerd en Starkode is niet verantwoordelijk jegens u of derden voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit of voortvloeien uit een dergelijke beëindiging of opschorting van uw Account en/of toegang tot de Service. Daarnaast kan Starkode uw Account beëindigen na 30 dagen voorafgaande kennisgeving via e-mail naar het adres dat is gekoppeld aan uw Account indien (a) uw Account gedurende één (1) jaar inactief is geweest; of (b) de Service of een deel daarvan in het algemeen wordt stopgezet. De algemene stopzetting van de service wordt gedaan zoals hierin uiteengezet, tenzij dit niet redelijk zou zijn vanwege omstandigheden die voortvloeien uit wettelijke, reglementaire of overheidsmaatregelen; om problemen met de veiligheid van gebruikers, de privacy van gebruikers of technische integriteit aan te pakken; om onderbrekingen van de dienstverlening voor andere gebruikers te voorkomen; of als gevolg van een natuurramp, een catastrofale gebeurtenis, oorlog of andere soortgelijke gebeurtenis waarover Starkode redelijkerwijs geen controle heeft. In het geval van een dergelijke beëindiging zal Starkode u een eventuele vooruitbetaling voor de op dat moment geldende betalingstermijn pro rata terugbetalen. Starkode is niet aansprakelijk jegens u voor eventuele wijzigingen in de Service of de Servicevoorwaarden in overeenstemming met deze Sectie VIIB.

C. Gevolgen van beëindiging

Na beëindiging van uw Account kunt u alle toegang tot de Service en alle delen daarvan verliezen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, uw Account, gegevens, e-mailaccount en Inhoud. Bovendien zal Starkode na verloop van tijd informatie en gegevens verwijderen die zijn opgeslagen in of als onderdeel van uw account (s). Alle afzonderlijke onderdelen van de Service die u mogelijk hebt gebruikt op grond van afzonderlijke softwarelicentieovereenkomsten, worden ook beëindigd in overeenstemming met die licentieovereenkomsten.

VIII. UITSLUITING VAN GARANTIES; BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN STAAN DE UITSLUITING VAN BEPAALDE GARANTIES NIET TOE. VOOR ZOVER DERGELIJKE UITSLUITINGEN SPECIFIEK VERBODEN ZIJN OP GROND VAN DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, ZIJN SOMMIGE VAN DE HIERONDER UITEENGEZETTE UITSLUITINGEN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING.

STARKODE SHALL USE REASONABLE SKILL AND DUE CARE IN PROVIDING THE SERVICE. THE FOLLOWING DISCLAIMERS ARE SUBJECT TO THIS EXPRESS WARRANTY. STARKODE DOES NOT GUARANTEE, REPRESENT, OR WARRANT THAT YOUR USE OF THE SERVICE WILL BE UNINTERRUPTED OR ERROR-FREE, AND YOU AGREE THAT FROM TIME TO TIME Starkode MAY REMOVE THE SERVICE FOR INDEFINITE PERIODS OF TIME, OR CANCEL THE SERVICE IN ACCORDANCE WITH THE TERMS OF THIS AGREEMENT. YOU EXPRESSLY UNDERSTAND AND AGREE THAT THE SERVICE IS PROVIDED ON AN “AS IS” AND “AS AVAILABLE” BASIS. STARKODE AND ITS AFFILIATES, SUBSIDIARIES, OFFICERS, DIRECTORS, EMPLOYEES, AGENTS, PARTNERS AND LICENSORS EXPRESSLY DISCLAIM ALL WARRANTIES OF ANY KIND, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND NON-INFRINGEMENT. IN PARTICULAR, STARKODE AND ITS AFFILIATES, SUBSIDIARIES, OFFICERS, DIRECTORS, EMPLOYEES, AGENTS, PARTNERS AND LICENSORS MAKE NO WARRANTY THAT (I) THE SERVICE WILL MEET YOUR REQUIREMENTS; (II) YOUR USE OF THE SERVICE WILL BE TIMELY, UNINTERRUPTED, SECURE OR ERROR-FREE; (III) ANY INFORMATION OBTAINED BY YOU AS A RESULT OF THE SERVICE WILL BE ACCURATE OR RELIABLE; AND (IV) ANY DEFECTS OR ERRORS IN THE SOFTWARE PROVIDED TO YOU AS PART OF THE SERVICE WILL BE CORRECTED.

STARKODE VERKLAART OF GARANDEERT NIET DAT DE SERVICE VRIJ IS VAN VERLIES, CORRUPTIE, AANVALLEN, VIRUSSEN, INTERFERENTIE, HACKING OF ANDERE INBREUKEN OP DE BEVEILIGING, EN STARKODE WIJST ELKE AANSPRAKELIJKHEID IN VERBAND DAARMEE AF.

ANY MATERIAL DOWNLOADED OR OTHERWISE OBTAINED THROUGH THE USE OF THE SERVICE IS ACCESSED AT YOUR OWN DISCRETION AND RISK, AND YOU WILL BE SOLELY RESPONSIBLE FOR ANY DAMAGE TO YOUR DEVICE, COMPUTER, OR LOSS OF DATA THAT RESULTS FROM THE DOWNLOAD OF ANY SUCH MATERIAL. YOU FURTHER ACKNOWLEDGE THAT THE SERVICE IS NOT INTENDED OR SUITABLE FOR USE IN SITUATIONS OR ENVIRONMENTS WHERE THE FAILURE OR TIME DELAYS OF, OR ERRORS OR INACCURACIES IN, THE CONTENT, DATA OR INFORMATION PROVIDED BY THE SERVICE COULD LEAD TO DEATH, PERSONAL INJURY, OR SEVERE PHYSICAL OR ENVIRONMENTAL DAMAGE. LIMITATION OF LIABILITY

SOME JURISDICTIONS DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF LIABILITY BY SERVICE PROVIDERS. TO THE EXTENT SUCH EXCLUSIONS OR LIMITATIONS ARE SPECIFICALLY PROHIBITED BY APPLICABLE LAW, SOME OF THE EXCLUSIONS OR LIMITATIONS SET FORTH BELOW MAY NOT APPLY TO YOU. STARKODE SHALL USE REASONABLE SKILL AND DUE CARE IN PROVIDING THE SERVICE. THE FOLLOWING LIMITATIONS DO NOT APPLY IN RESPECT OF LOSS RESULTING FROM (A) STARKODE’S FAILURE TO USE REASONABLE SKILL AND DUE CARE; (B) STARKODE’S GROSS NEGLIGENCE, WILFUL MISCONDUCT OR FRAUD; OR (C) DEATH OR PERSONAL INJURY.

U BEGRIJPT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT STARKODE EN HAAR DOCHTERONDERNEMINGEN, DOCHTERONDERNEMINGEN, FUNCTIONARISSEN, DIRECTEUREN, WERKNEMERS, AGENTEN, PARTNERS EN LICENTIEGEVERS NIET AANSPRAKELIJK ZIJN JEGENS U VOOR DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, BIJZONDERE, GEVOLGSCHADE OF VOORBEELDSCHADE, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, SCHADE VOOR WINSTDERVING, GOODWILL, GEBRUIK, GEGEVENS, AANSCHAFKOSTEN VAN VERVANGENDE GOEDEREN OF DIENSTEN, OF ANDERE IMMATERIËLE VERLIEZEN (ZELFS ALS STARKODE IS GEADVISEERD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE), ALS GEVOLG VAN: (I) HET GEBRUIK OF DE ONMOGELIJKHEID OM DE SERVICE TE GEBRUIKEN (II) EVENTUELE AANGEBRACHTE WIJZIGINGEN OP DE SERVICE OF EEN TIJDELIJKE OF PERMANENTE STOPZETTING VAN DE SERVICE OF EEN DEEL DAARVAN; (III) DE ONGEOORLOOFDE TOEGANG TOT OF WIJZIGING VAN UW TRANSMISSIES OF GEGEVENS; (IV) DE VERWIJDERING, CORRUPTIE VAN OF HET NIET OPSLAAN EN/OF VERZENDEN OF ONTVANGEN VAN UW TRANSMISSIES OF GEGEVENS OP OF VIA DE SERVICE; (V) VERKLARINGEN OF GEDRAG VAN DERDEN OP DE SERVICE; EN (VI) ELKE ANDERE KWESTIE MET BETREKKING TOT DE SERVICE.

IX. SCHADELOOSSTELLING

U gaat ermee akkoord Starkode, haar filialen, dochterondernemingen, directeuren, functionarissen, werknemers, agenten, partners, contractanten en licentiegevers te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren van elke claim of eis, met inbegrip van redelijke honoraria van advocaten, ingediend door een derde partij, die verband houdt met of voortvloeit uit: (a) alle Inhoud die u indient, plaatst, verzendt of anderszins beschikbaar stelt via de Service; (b) uw gebruik van de Service; (c) enige inhoud die u indient, plaatst, verzendt of anderszins beschikbaar stelt via de Service; (b) uw gebruik van de Service; (c) enige inhoud die u indient, plaatst, verzendt of anderszins beschikbaar stelt via de Service; (b) uw gebruik van de Service; (c) enige inhoud die u indient, plaatst, verzendt of anderszins beschikbaar stelt via de Service; (b) uw gebruik van de schending door u van deze Overeenkomst; (d) elke actie die Starkode onderneemt in het kader van haar onderzoek naar een vermoedelijke schending van deze Overeenkomst of als gevolg van de vaststelling of beslissing dat er een schending van deze Overeenkomst heeft plaatsgevonden; of (e) uw schending van de rechten van een ander. Dit betekent dat u Starkode, haar filialen, dochterondernemingen, directeuren, functionarissen, werknemers, agenten, partners, contractanten en licentiegevers niet kunt aanklagen als gevolg van haar beslissing om informatie of inhoud te verwijderen of te weigeren te verwerken, om u te waarschuwen, uw toegang tot de Service op te schorten of te beëindigen, of om enige andere actie te ondernemen tijdens het onderzoek naar een vermoedelijke overtreding of als gevolg van de conclusie van Starkode dat er een schending van deze Overeenkomst heeft plaatsgevonden. Deze bepaling inzake ontheffing en schadeloosstelling is van toepassing op alle overtredingen die worden beschreven in of overwogen worden in deze Overeenkomst. Deze verplichting blijft van kracht na de beëindiging of het verstrijken van deze Overeenkomst en/of uw gebruik van de Service. U erkent dat u verantwoordelijk bent voor al het gebruik van de Service via uw Account, en dat deze Overeenkomst van toepassing is op elk gebruik van uw Account. U gaat ermee akkoord deze Overeenkomst na te leven en Starkode te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren van en tegen alle claims en eisen die voortvloeien uit het gebruik van uw Account, ongeacht of dergelijk gebruik uitdrukkelijk door u is goedgekeurd.

X. ALGEMEEN

 

A. Mededelingen

Starkode kan u via e-mail kennisgevingen sturen over de Service, met inbegrip van wijzigingen in deze Overeenkomst.

B. Volledige overeenkomst

Deze Overeenkomst vormt de volledige overeenkomst tussen u en Starkode, regelt uw gebruik van de Service en vervangt alle eerdere overeenkomsten tussen u en Starkode met betrekking tot de Service volledig. U kunt ook onderworpen zijn aan aanvullende voorwaarden die van toepassing kunnen zijn wanneer u gebruik maakt van partnerdiensten, inhoud van derden of software van derden. Als een deel van deze overeenkomst ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, wordt dat deel geïnterpreteerd op een manier die in overeenstemming is met de toepasselijke wetgeving om zo goed mogelijk de oorspronkelijke bedoelingen van de partijen weer te geven, en blijven de overige delen volledig van kracht en van kracht. Het nalaten van Starkode om enig recht of bepaling van deze Overeenkomst uit te oefenen of af te dwingen, betekent niet dat Starkode afstand doet van dat recht of die bepaling. U gaat ermee akkoord dat, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in deze Overeenkomst, er geen derde begunstigden van deze overeenkomst zijn.

 

ELEKTRONISCH CONTRACTEREN

Uw gebruik van de Service omvat de mogelijkheid om overeenkomsten aan te gaan en/of transacties elektronisch uit te voeren. U ERKENT DAT UW ELEKTRONISCHE INZENDINGEN UW OVEREENKOMST EN INTENTIE VORMEN OM GEBONDEN TE ZIJN AAN EN TE BETALEN VOOR DERGELIJKE OVEREENKOMSTEN EN TRANSACTIES. UW INSTEMMING EN VOORNEMEN OM GEBONDEN TE ZIJN AAN ELEKTRONISCHE INZENDINGEN IS VAN TOEPASSING OP ALLE DOCUMENTEN MET BETREKKING TOT ALLE TRANSACTIES DIE U VIA DEZE SERVICE AANGAAT, INCLUSIEF ANNULERINGSMELDINGEN, POLISSEN, CONTRACTEN EN AANVRAGEN. Om toegang te krijgen tot uw elektronische dossiers en deze te bewaren, moet u mogelijk over bepaalde hardware en software beschikken, waarvoor u zelf verantwoordelijk bent.